OM FÖRENINGEN

Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi är en sammanslutning av för klinisk neurofysiologi intresserade läkare och vetenskapsmän. Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi är Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk neurofysiologi samt specialistförening inom Sveriges Läkarförbund.

Medlemsavgifter
Medlemskap i föreningen kan erhållas genom personlig rekommendation av två medlemmar samt styrelsebeslut i samband med årsmötet.

Ordinarie årsavgift: 350 kr.

Associerad medlem (t ex bma eller ingenjör): 150kr

Pensionär: 0kr

plusgirokonto: 453315-4

Betalningssätt:
1. Via läkarförbundet. Medlemmar i Sveriges läkarförbund debiteras även för specialistföreningens årsavgift via samma avi. Kontrollera gärna att läkarförbundet har rätt uppgifter om er.

2. Icke medlemmar i Sveriges läkarförbund betalar själva medlemsavgiften årligen via plusgirokonto: 453315-4. Glöm inte att ange avsändare!

Föreningsstadgar och hemsidespolicy
Föreningens stadgar, senast uppdaterade 20121109:

STADGAR,sfknf121109

Föreningens hemsidespolicy 2012-11-05:

HEMSIDESPOLICY

Styrelsen
Styrelsens sammansättning

Ordförande: Lars Hyllienmark, Stockholm. Epost: chair@svenskneurofysiologi.se

Vetenskaplig sekreterare: Anna Rostedt Punga, Uppsala. Epost: secretary@svenskneurofysiologi.se

Kassör: Douglas Hägerström, Lund. Epost: treasurer@svenskneurofysiologi.se

Internationell delegat: Mikael Elam, Göteborg. Epost: delegate@svenskneurofysiologi.se

Facklig sekreterare: Salvador Amezcua, Linköping.

Ledamöter: .

Suppleanter: .

Valberedning

Thomas Andersson, Stockholm

Åsa Amandusson, Uppsala

Roland Flink, Uppsala